Historia

 

Stormfågeln idag

Sjöscoutkåren Stormfågeln är den enda svenskspråkiga sjöscoutkåren i Esbo. Verksamheten startade år 1996 och har stadigt expanderat sedan dess, idag har kåren ca 100 aktiva medlemmar. Kåren jobbar för att skapa meningsfullt scoutprogram, på land och till sjöss, för ungdomar i Esbo. Kårlokalerna Nocken och Strandstugan vid Nokkala båthamn fungerar tillsammans med kårens skolningsbåtar Yoda och Leia som baser för verksamheten.

Om hur allting började…

Under en längre tid hade det diskuterats i olika scoutkretsar att det inte fanns en svenskspråkig sjöscoutkår i Esbo. Diskussionen blev aktivare efter att Mellersta Nylands Scout Distrikt år 1993 åter aktiverades efter en liten paus i verksamheten. Bland annat påminde Finlands Svenska Scouters kanslipersonal aktivt om tomrummet som fanns på kartan. Man konstaterade att det i Esbo fanns en stor mängd svenskspråkiga ungdomar som gärna skulle vilja delta i sjöscoutverksamhet.

Slutligen startades projektet Sjöscouting i Esbo av MNSD:s styrelse år 1994. Robin Gustafsson fungerade under den här tiden som distriktchef. Sjöscoutkårerna i Helsingfors kontaktades och de ställde sig positiva till idén och lovade att ställa upp med både båtar och sjöscoutfärdigheter. Det största problemet blev ändå att hitta dragare till verksamheten. Att för 10 år binda sig som ledare till den nya sjöscoutkåren för att säkra att kåren skulle kunna få egna ledare kändes oöverkomligt för många. Därför valde man slutligen att dela upp ansvaret för att dra igång projektet. Robin Gustafsson från Grankulla Scoutkår, Jukka Kostianen och Christian Mylius från Sjöscoutkåren Seaboys och Tor ”Tosse” Lydman var några av drivkrafterna.

Seaboys från Helsingfors hade under den här tiden många medlemmar från Esbo och kårchefen Christian ”Chride” Mylius (själv Mattbybo) blev inspirerad av projektet. Hösten 1995 annonserade Seaboys i Huvudstadsbladet om att de tänker starta en vu-avdelning i Esbo. De följande två åren drog Seaboys denna vu-avdelning i Scoutkåren MuHö:s kårlokal, Grottan, och grupperna var alltid fyllda till maximum. Som vargungeledare fungerade på den här tiden Jan Selenius från Seaboys.

Verksamheten fungerade i Seaboys regi i ett år, enda tills endel av vargungarna kom till en ålder för patrullscouting. Följande vår var det klart att följande skede borde startas, dvs. patrullverksamheten borde dras igång och att den slutgiltiga modellen för verksamheten borde fastslås. Under sommaren söktes intresserade ledare för att dra avdelningsverksamheten och den nya patrullen. Jannika Stenius från Grankulla Scoutkår och Anna Lönnqvist från MuHö Scouter lovade ställa upp. Dessutom ställde Tor ”Tosse” Lydman, som själv bodde i Esbo och hade en gedigen scoutbakgrund bakom sig, upp och lovade hjälpa till i arbetet. Anna Lönnqvist och Jannika Stenius började hösten 1996 som ledare för kårens första patrull, Patrull Gädda, bestående av 5 scouter, tre pojkar och två flickor: Anders Floman, Niklas Törnroos, Tommi Ketola, Annika Welling och Annika Haikala. Vargungarna drogs året 1996-97 av Markus Pauli från Seaboys.

En egen självständig kår?

Det fanns nu tankar om en avdelning i Grankulla Scoutkår, men efter överväganden åt olika håll blev det föreslaget av Grankulla Scoutkår som genomfördes, att en egen kår skulle grundas vid namnet Stormfågeln. Det sägs att Freddi Waselius kläckte namnförslaget i bastun på en styrelsekväll på TF:s sportstuga. MNSD skulle ta ansvaret för grundandet.

Sjöscoutkåren Stormfågeln grundades 27.11.1996 av MNSD:s styrelse med dåvarande distriktschefen Titti Edelmann (MuHö) som kårchef. Vid grundandet bestod kåren av två vargungegrupper och en patrull, Patrull Gädda. Till styrelsen för sjöscoutkåren valdes distriktets styrelse med som sagt distriktchefen Birgitta ”Titti” Edelmann som kårchef.

Under året 1998 bedrev Sjöscoutkåren Stormfågeln r.f en mycket aktiv verksamhet både genom ordnandet av egna evenemang och genom aktiva samarbeten med svenskspråkiga sjöscoutkårer och andra föreningar som anknyter till sjöscoutverksamhet. Till kårevenemang som under åren fått en klar funktion i kårverksamheten kan räknas vu-förläggningen på vårterminen, segelsäsongs-öppningen i maj, elitpatrullverksamheten var tredje vecka och avdelningens förläggning på hösten. På segelsäsongs-öppningen i maj år 1998 invigdes kårens egen logo.

Kårens medlemsantal fortsatte hela tiden att öka och åldersstrukturen blev allt bredare vilket var bra för kårens framtid. Stormfågeln gjorde inför höstterminen 1998 ett hyresavtal med Esbo Stad om hyrandet av en stuga vid Nokkala båthamn i Mattby. Stugan renoverades genom talkoarbete. Vid stuginvigningen i november 1998 döptes stugan till Nocken. Arbetet med Nocken har stärkt banden mellan kårmedlemmarna och Understödsföreningen.

År 1999 var Stormfågelns tredje år och ett mycket fartfyllt år i fråga om aktivitet och anskaffning av en egen skolningsbåt. Samtidigt var år 1999 ett år under vilket det allt mera växte fram en egen Stormfågelkultur med ansvarskännande patrulledare och seglingsglada scouter.

Ett stort bidrag till denna utveckling var Understödföreningens lyckade insamling av medel för anskaffandet av en egen skolningsbåt. Båten invigdes på segelsäsongsöppningen den 9 maj år 1999, namnet blev Bufo.

Under åren har de egna evenemangen varit många och genomtänkta. Ett aktivt deltagande både på patrullmöten, seglatser och på veckoslutsevenemang har gett en egen prägel som lett till en glad och livlig Stormfågelanda.