STADGAR FÖR SJÖSCOUTKÅREN STORMFÅGELN rf

 

1 § NAMN, HEMORT OCH SPRÅK

Föreningens namn är Sjöscoutkåren Stormfågeln rf. Föreningens hemort är Esbo och dess språk är svenska. Föreningen omtalas i denna stadga som kår. Kåren är medlem i Finlands Svenska Scouter rf och i Finlands Svenska Flickscoutförbund rf.

 

2 § MÅLSÄTTNING

Kårens målsättning är att bedriva verksamhet i scoutrörelsens anda. Denna omfattar internationell, kulturell och samhällelig aktivitet, andlig fostran, ansvar för sig själv och sin omgivning, hjälpsamhet och sunda levnadsvanor, att skapa förutsättningar för barn och unga att växa upp, utvecklas och leva i harmoni med sig själva och sin omgivning. Genom sin verksamhet främjar kåren scoutingens verksamhetsförutsättningar i samhället.

 

3 § VERKSAMHETSFORMER

Kåren fullföljer sin målsättning genom att förverkliga utbildning för scoutledare och programevenemang såsom kurser, läger, seglatser och möten för sina medlemmar. Kåren bedriver aktiv kommunikationsverksamhet.

Kåren är religiöst och partipolitiskt obundet.

 

4 § MEDLEMSKAP

Kårens ordinarie medlemmar består av enskilda scouter som kårens styrelse godkänt som medlemmar i kåren. Kåren kan ha hedersmedlemmar och stödjande medlemmar, eller olika medlemskategorier, vilka utses av kårens styrelse.

En medlem, som hos kårens styrelse eller dess ordförande skriftligen eller vid kårens möte till protokollet anmält sin önskan att utträda ur kåren befrias i och med utgången av det löpande året från sina rättigheter och skyldigheter. Dock bör löpande års avgifter samt obetalda fakturor erläggas till kåren.

Kårens styrelse kan besluta om uteslutning av en medlem om det finns betungande skäl som anses hota kårens ekonomi eller integritet eller om medlemmen inte betalat sin medlemsavgift.

 

5 § KÅRENS MÖTEN OCH DERAS UPPGIFTER

Kårens beslutande organ är föreningsmötet. Kårens ordinarie årliga möten är vårmötet och höstmötet.

Vårmötet hålls före den 31 mars och höstmötet före den 15 december. Extraordinarie möte skall sammankallas om minst en tiondel (1/10) av kårens röstberättigade medlemmar därom skriftligen av styrelsen anhåller eller om kårens styrelse anser det nödvändigt.

Vid föreningsmötet äger alla 15 år fyllda ordinarie medlemmar och hedersmedlemmar rösträtt. Stödjande medlemmar äger inte rösträtt vid kårens möten.

Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast två veckor före mötet genom att skicka ett skriftligt kallelsebrev till varje medlem via post eller e-post. Styrelsen kan besluta att deltagande i föreningsmötet kan ske på distans med hjälp av datakommunikation eller något annat tekniskt hjälpmedel. Information därom bör inkluderas i den officiella möteskallelsen.

Till kallelsen ska bifogas föredragningslista för mötet. Ifall förslag till ändring av kårens stadgar eller upplösning av kåren ska behandlas ska förslaget bifogas. Förslag som önskas behandlas på mötet ska tillställas styrelsen minst tre veckor före mötet.

Vårmötets uppgifter är att:
Välja ordförande och sekreterare för mötet
Konstatera mötets laglighet och beslutsförhet
Välja två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
Fastställa styrelsens verksamhetsberättelse
Notera verksamhetsgranskarnas och inventerarnas berättelser till kännedom
Fastställa bokslutet
Besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga
Behandla övriga framlagda ärenden

Höstmötets uppgifter är att:
Välja ordförande och sekreterare för mötet
Konstatera mötets laglighet och beslutsförhet
Välja två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
Godkänna verksamhetsplanen för följande år
Fastställa medlemsavgifter för följande år
Fastställa budgeten för följande år
Fastställa valordningen för mötet
Välja styrelsens ordförande samt två viceordföranden
Välja två till fyra andra ledamöter till kårens styrelse
Välja verksamhetsgranskare och suppleant
Välja två inventerare och två suppleanter
Behandla övriga framlagda ärenden

 

6 § KÅRENS STYRELSE

Kårens verkställande organ är styrelsen. Kårens styrelse består av ordförande, två viceordföranden och två till fyra andra ledamöter. Kårens styrelseledamöter väljs för en tid av ett kalenderår.

Styrelsen är beslutsför då minst tre (3) ledamöter däribland ordförande eller viceordförande och minst en övrig ledamot är närvarande.

Styrelsens uppgift är att:
Leda, utveckla och övervaka kårens verksamhet
Representera kåren
Sammankalla kårens möten
Verkställa kårens beslut
Besluta om ansökta medlemskap och föra medlemsförteckning
Ansvara för skötsel av föreningens ekonomi och egendom

 

7 § MEDLEMSAVGIFT

Kårens medlemmar erlägger medlemsavgift i enlighet med höstmötets beslut. Kåren kan fastställa olika medlemsavgifter för olika medlemskategorier.

Styrelsen kan befria en enskild personmedlem från kårens avgift. Befrielsen avgörs individuellt enligt medlemmens ekonomiska och sociala situation. Medlemmen bör ansöka om befrielsen skriftligen hos styrelsen.

 

8 § EKONOMI

Kårens redovisningsperiod är kalenderåret. Räkenskaperna ska överlämnas till verksamhetsgranskarna för granskning senast den 15 januari. Verksamhetsgranskarna ska inlämna sin revisionsberättelse till styrelsen senast två veckor före föreningsmötet.

Kåren kan för sin verksamhet ansöka om bidrag och insamla medel genom att motta donationer och testamenten samt genom att ordna insamlingar. Kåren kan ingå samarbetsavtal som främjar kårens syfte och verksamhet. Kåren kan införskaffa och äga för sin verksamhet behövlig fast och lös egendom.

Kåren kan bedriva publikationsverksamhet samt ordna basarer, lotterier, fester och försäljning som har direkt med verksamheten att göra.

 

9 § TECKNANDE AV KÅRENS NAMN

Rätt att teckna kårens namn har styrelsens ordförande tillsammand med någondera av viceordföranden, båda viceordföranden tillsammans, eller någon av dessa tillsammans med en av styrelsen befullmäktigad styrelsemedlem. De som tecknar kårens namn bör vara myndiga.

 

10 § ÄNDRING AV STADGARNA

Dessa stadgar kan ändras vid föreningens möte, ifall två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna understöder detta. Dock ska förslaget bordläggas, ifall en sjättedel (1/6) av de avgivna rösterna det kräver för att på nästa möte, som hålls tidigast efter en månad, avgöras med samma röstmajoritet.

 

11 § UPPLÖSANDE AV KÅREN

För att gälla som beslut bör förslag om upplösning av kåren, eller dess uppgående i annan organisation godkännas av två på varandra följande ordinarie möten med minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna.

Om kåren upplöses överlåtes dess egendom till verksamhet som är i enlighet med kårens målsättning enligt det om upplösning beslutande mötets beslut.

 

 

Godkänts av föreningen
15.11.2022