UF - Stormfågelns Understödsförening

Scouterna är en hobby som drivs enbart på basis av frivilliga resurser. Detta är möjligt tack vare vårt ledargäng, som sätter sin tid och sitt engagemang på att erbjuda en så givande och rolig verksamhet för våra medlemmar som möjligt. Eftersom vi vill att ledarresurserna skall ägnas till att driva den egentliga verksamheten, har vi en understödsförening (UF), som istället kan och vill hjälpa till med medelsanskaffning för kårens verksamhet och olika projekt. 

Sjöscoutkåren Stormfågelns Understödsförening (UF) finns därför till för att bistå scouterna ekonomiskt. Till skillnad från många andra fritidsintressen, kostar scouting inte mycket i medlemsavgifter eller utrustning. Verksamheten behöver dock pengar för att kunna hållas igång. Den dagliga verksamheten bekostas huvudsakligen med understöd från staden och olika fonder, men UF har t.ex. bekostat en stor andel av kårens båtar och kårlokalernas underhåll.

Som Stormfågelförälder kan du understöda kåren ekonomiskt, genom att betala in Understödsföreningens medlemsavgift på minst 50€/år. UF:s kontonummer är FI22 6601 0003 9318 47. Understödsföreningen hjälper också till där det behövs, som på t.ex. julfester och segelsäsongsöppningen.

Men scouterna kostar ju redan?

Vi eftersträvar att hålla medlemsavgiften för scouterna låg, så att alla skall ha möjlighet att ta del av vår verksamhet. Av medlemsavgiften, totalt 65€ (2018), stannar dock bara en del (18€) hos kåren, varvid resten (47€) går direkt till förbunden Finlands Svenska Scouter samt Finlands Scouter. Det betyder att vår verksamhet i hög grad är beroende av understöd från annat håll, t.ex. kommunen och stiftelser. Ändå räcker det inte till att förverkliga den verksamhet vi vill erbjuda våra medlemmar i vår kontinuerligt växande kår.

Vill du hjälpa till, är det enklaste sättet att bli medlem i Understödsföreningen för Sjöscoutkåren Stormfågeln redan idag, genom att betala den årliga medlemsavgiften på 50€. Medlemskapet är frivilligt, men vi önskar så många som möjligt vill bli medlemmar och understöda genom medlemsavgiften, som oavkortat går till kårens verksamhet och nytta.  

Om du vill ha mera information om UF, kontakta Kid Jägerskiöld (kid.jagerskiold (at) stormfageln.fi).